Algemene voorwaarden

Advertentie en algemene voorwaarden.
 
Doelstelling:
 
De website van www.goededoelenkunst.nl ( hierna te noemen als GDK) is een “non proffit instelling” en maakt onderdeel uit van de stichting FF4Future deze website GDK heeft enkel en alleen als doel door middel van het in contact  brengen van mensen, welke hun eigen kunstwerk willen verkopen en hierdoor ook geld in te zamelen voor diverse goede doelen. Welk wordt gebruikt voor het ondersteunen in projecten van stichtingen FF4Future. GDK heeft het recht zelf te bepalen welke doel of project wordt ondersteund. 

Gegevens van de Stichting FF4Future;

Stichting Faja Lobi Friends For Future
Wogmeer 2, 8244 CH Lelystad
 
Bank: Rabobank Flevoland
Nummer: 1182.29.168
 
Stichting Faja Lobi Friends For Future, staat bij de Kamer Van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland,
ingeschreven onder nummer H32148895000

 
Toepassing:
 
Op alle advertenties en overeenkomsten van GDK zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing. Het aangaan van het plaatsen van een advertentie houdt in dat u als verkoper en koper de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze Verkoopsvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopsovereenkomst).
 
Advertentie overeenkomst:
 
Alle advertenties op de website van GDK zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst komt slechts tot stand, na aanvaarding van uw advertentie, als deze door GDK is gecontroleerd
GDK is kan advertenties weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de advertentie te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een advertentie niet wordt geaccepteerd, zal GDK de adventeerder hiervan op de hoogte brengen en behoeft geen reden of verantwoording hierover af te leggen.
 
Acceptatie advertentie:
 
U krijgt per omgaande een bevestiging van het geplaatste advertentie. Alle advertenties worden doorgaans binnen één [1] week na ontvangst en controle, op de site geplaatst, tenzij anders is aangegeven na overleg met de inbrenger. Doordat ieder kunstwerk (schilderij e.a.) uniek is, kan het echter voorkomen dat een kunstwerk al verkocht is. De verkoper zal/moet GDK hiervan op de hoogte brengen. GDK zal in dat geval de advertentie van de site verwijderden. GDK kan niet aansprakelijk gesteld worden dat advertentie binnen gestelde termijn geplaatst kan worden.

Advertentie kosten:
 
Voor het plaatsen van 1 advertentie zijn de kosten hiervan gratis voor de duur van drie maanden ingaande op de dag dat de advertentie op de site word geplaatst. Verkoper en koper onderhandelen zelf over de verkoopprijs en verzendkosten, GDK is hierin geen partij en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Als een kunstvoorwerp is verkocht mag de adverteerder een schenking doen aan de stichting FF4Future

Voor het plaatsen van een Banner kan hierover onderling een prijsafspraak gemaakt worden.
 
 
 
Product aansprakelijkheid:
 
De verkoper heeft zelf de verplichting aan te geven als de advertentie niet goed op de site vermeld staat. De verkoper en koper zijn er zich van bewust dat kleuren door digitale verwerking en/of fotograferen hiervan, anders kunnen tonen dat object in werkelijkheid is. U heeft zelf de verplichting om bij plaatsing dit te onderzoeken of de kunstwerken aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, moet u GDK hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen na plaatsing, per e-mail en gemotiveerd in kennis te stellen.
 
De verkoper kan alleen een advertentie plaatsen als het product zijn/haar eigendom is of hiervoor gemachtigd is. Het plaatsen van een advertentie is geheel voor eigen risico. GDK kan op generlei wijze hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Als het vermoeden bestaat dat verkoper zich schuldig maakt aan illegale praktijken, zal GDK hiervan bij justitie melding van maken, GDK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien. Betreffende advertentie zal van de site worden gehaald en is geen restitutie van advertentiekosten mogelijk.
 
Het te verkopen kunstwerk wordt getoetst en mag geen beledigende, racistische, seksistische, (kinder)porno teksten of weergave hiervan op of in de advertentie /afbeelding staat. ( e.e.a. volgens het wetboek van strafrecht “discriminatie” maar ook zaken als drugs wapens enz. enz http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs)
 
GDK heeft het recht, zonder hiervoor verantwoording te hoeven af leggen, een advertentie te weigeren. GDK zal eventuele ingebrachte advertentie welke niet volstaan aan de wettelijke normen hiervan melding maken bij justitie. GDK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien.

Als een verkoop overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand is gekomen zijn (verkoper+Koper) beide aansprakelijk voor het nakomen van alle onderlinge gemaakte afspraken omtrent de verkoop/koop. GDK is hier geen partij in en kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het nakomen van onderlinge gemaakte afspraken. GDK is slechts een doorgeef luik, waarin u, in de gelegenheid wordt gesteld contact te maken tussen een verkoper of koper.
 
GDK is alleen een doorgeefluik en is niet verantwoordelijk voor enige onrechtmatigheden. De koper en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een koop/overeenkomst van het aangebodene. Koper en verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor het nagaan van echtheid, financiële aangelegenheden en afwikkeling hiervan, copyright, verzending, beschadigingen, etc, etc, en kan GDK hiervoor op gene wijze voor aansprakelijk stellen.
 
Persoonsgegevens/privacy :
 
GDK zal uw persoonlijke gegevens respecteren en niet gebruiken voor andere doeleinden of doorgeven aan andere instellingen. Zelf bent u verantwoordelijk voor het op juiste wijze registreren van persoonsgegevens of verwijderen hiervan. U zelf bepaalt welke contact gegevens op de site inzichtelijk zijn. De adventeerder geeft bij het aanmaken van zijn/haar account, zelf aan op welke wijze (adres of email of telefoonnummer ) contact met hem/haar kan worden opgenomen.
 
Voorts zal GDK, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, handhaven GDK beperkt zich alleen tot registreren van gegevens om onderlinge partijen in contact te laten komen. Na het beëindigen van de overeenkomst zullen alle gegevens worden verwijderd.
  
Overmacht:
 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GDK ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw advertentie op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. GDK zal dit via email mededelen en dit zonder dat GDK tot enige schadevergoeding is gehouden, tenzij in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GDK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Diversen:
 
Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met GDK in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GDK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopsvoorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht en in bepaalde gevallen het Europees recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.